ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.net
PHP930.00
1 سال
PHP930.00
1 سال
PHP930.00
1 سال
.com
PHP750.00
1 سال
PHP750.00
1 سال
PHP750.00
1 سال
.org
PHP850.00
1 سال
PHP850.00
1 سال
PHP850.00
1 سال
.info
PHP973.27
1 سال
PHP973.27
1 سال
PHP973.27
1 سال
.biz
PHP950.00
1 سال
PHP950.00
1 سال
PHP950.00
1 سال
.us
PHP762.59
1 سال
PHP762.59
1 سال
PHP762.59
1 سال
.name
PHP1,050.00
1 سال
PHP1,050.00
1 سال
PHP1,050.00
1 سال
.tv
PHP1,400.00
1 سال
PHP1,400.00
1 سال
PHP1,400.00
1 سال
.asia
PHP949.87
1 سال
PHP949.87
1 سال
PHP949.87
1 سال
.ph
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
.com.ph
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
.net.ph
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
.org.ph
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
.me
PHP1,350.00
1 سال
PHP1,350.00
1 سال
PHP1,350.00
1 سال
.ca
PHP983.82
1 سال
PHP983.82
1 سال
PHP983.82
1 سال
.link
PHP550.00
1 سال
PHP550.00
1 سال
PHP550.00
1 سال
.mn
PHP2,000.00
1 سال
PHP2,000.00
1 سال
PHP2,000.00
1 سال
.nz
PHP950.00
1 سال
PHP950.00
1 سال
PHP950.00
1 سال
.pro
PHP750.00
1 سال
PHP750.00
1 سال
PHP750.00
1 سال
.rodeo
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
.tel
PHP750.00
1 سال
PHP750.00
1 سال
PHP750.00
1 سال
.ws
PHP1,200.00
1 سال
PHP1,200.00
1 سال
PHP1,200.00
1 سال
.eu.com
PHP1,590.64
1 سال
PHP1,590.64
1 سال
PHP1,590.64
1 سال
.br.com
PHP3,000.00
1 سال
PHP3,000.00
1 سال
PHP3,000.00
1 سال
.attorney
PHP1,878.73
1 سال
PHP1,878.73
1 سال
PHP1,878.73
1 سال
.blue
PHP931.18
1 سال
PHP931.18
1 سال
PHP931.18
1 سال
.club
PHP925.89
1 سال
PHP925.89
1 سال
PHP925.89
1 سال
.studio
PHP1,200.00
1 سال
PHP1,200.00
1 سال
PHP1,200.00
1 سال
.accountant
PHP1,548.23
1 سال
PHP1,548.23
1 سال
PHP1,548.23
1 سال
.actor
PHP1,960.42
1 سال
PHP1,960.42
1 سال
PHP1,960.42
1 سال
.band
PHP1,247.03
1 سال
PHP1,247.03
1 سال
PHP1,247.03
1 سال
.bar
PHP3,457.98
1 سال
PHP3,457.98
1 سال
PHP3,457.98
1 سال
.best
PHP4,721.38
1 سال
PHP4,721.38
1 سال
PHP4,721.38
1 سال
.career
PHP5,037.24
1 سال
PHP5,037.24
1 سال
PHP5,037.24
1 سال
.casa
PHP641.65
1 سال
PHP641.65
1 سال
PHP641.65
1 سال
.christmas
PHP3,510.62
1 سال
PHP3,510.62
1 سال
PHP3,510.62
1 سال
.click
PHP873.25
1 سال
PHP873.25
1 سال
PHP873.25
1 سال
.college
PHP3,100.00
1 سال
PHP3,100.00
1 سال
PHP3,100.00
1 سال
.mobi
PHP1,000.00
1 سال
PHP1,000.00
1 سال
PHP1,000.00
1 سال
.academy
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
.accountants
PHP4,450.00
1 سال
PHP4,450.00
1 سال
PHP4,450.00
1 سال
.adult
PHP4,618.08
1 سال
PHP4,618.08
1 سال
PHP4,618.08
1 سال
.airforce
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
.third level .sc
PHP5,034.33
1 سال
PHP5,034.33
1 سال
PHP5,034.33
1 سال
.amsterdam
PHP2,172.61
1 سال
PHP2,172.61
1 سال
PHP2,172.61
1 سال
.archi
PHP3,560.62
1 سال
PHP3,560.62
1 سال
PHP3,560.62
1 سال
.army
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
.art
PHP931.18
1 سال
PHP931.18
1 سال
PHP931.18
1 سال
.associates
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
.au 3rd level
PHP978.53
1 سال
N/A
PHP978.53
1 سال
.auction
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
.audio
PHP6,595.27
1 سال
PHP6,595.27
1 سال
PHP6,595.27
1 سال
.auto
PHP134,926.78
1 سال
PHP134,926.78
1 سال
PHP134,926.78
1 سال
.bargains
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
.beer
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
.berlin
PHP2,510.43
1 سال
PHP2,510.43
1 سال
PHP2,510.43
1 سال
.bet

سال
N/A
N/A
.bharat
PHP725.87
1 سال
PHP725.87
1 سال
PHP725.87
1 سال
.bid
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
PHP1,562.88
1 سال
.bike
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
.bio
PHP2,878.92
1 سال
PHP2,878.92
1 سال
PHP2,878.92
1 سال
.black
PHP2,194.58
1 سال
PHP2,194.58
1 سال
PHP2,194.58
1 سال
.blackfriday
PHP6,669.13
1 سال
PHP6,669.13
1 سال
PHP6,669.13
1 سال
.blog
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
.third level .pro
PHP8,156.22
1 سال
N/A
N/A
.build
PHP3,457.98
1 سال
PHP3,457.98
1 سال
PHP3,457.98
1 سال
.donuts group 3 - sunrise
PHP9,500.00
1 سال
N/A
N/A
.donuts group 3 - pre-ga
PHP2,500.00
1 سال
N/A
N/A
.donuts group 3
PHP2,500.00
1 سال
PHP2,500.00
1 سال
PHP2,500.00
1 سال
.business
PHP615.32
1 سال
PHP615.32
1 سال
PHP615.32
1 سال
.donuts group 2 - sunrise
PHP8,000.00
1 سال
N/A
N/A
.buzz
PHP2,010.33
1 سال
PHP2,010.33
1 سال
PHP2,010.33
1 سال
.cam
PHP1,247.03
1 سال
PHP1,247.03
1 سال
PHP1,247.03
1 سال
.donuts group 2 - pre-ga
PHP1,500.00
1 سال
N/A
N/A
.donuts group 2
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.donuts group 1 - sunrise
PHP7,400.00
1 سال
N/A
N/A
.donuts group 1 - pre-ga
PHP900.00
1 سال
N/A
N/A
.donuts group 1
PHP900.00
1 سال
PHP900.00
1 سال
PHP900.00
1 سال
.camera
PHP2,405.15
1 سال
PHP2,405.15
1 سال
PHP2,405.15
1 سال
.camp
PHP2,405.15
1 سال
PHP2,405.15
1 سال
PHP2,405.15
1 سال
.capetown
PHP1,352.31
1 سال
PHP1,352.31
1 سال
PHP1,352.31
1 سال
.car
PHP133,326.97
1 سال
PHP133,326.97
1 سال
PHP133,326.97
1 سال
.cars
PHP133,326.97
1 سال
PHP133,326.97
1 سال
PHP133,326.97
1 سال
.cash
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
PHP1,615.52
1 سال
.casino
PHP6,716.49
1 سال
PHP6,716.49
1 سال
PHP6,716.49
1 سال
.cc
PHP1,008.89
1 سال
PHP1,008.89
1 سال
PHP1,008.89
1 سال
.center
PHP1,194.38
1 سال
PHP1,194.38
1 سال
PHP1,194.38
1 سال
.chinese mobile
PHP931.18
1 سال
PHP931.18
1 سال
PHP931.18
1 سال
.chinese online
PHP1,931.37
1 سال
PHP1,931.37
1 سال
PHP1,931.37
1 سال
.chinese org
PHP978.53
1 سال
PHP978.53
1 سال
PHP978.53
1 سال
.chinese website
PHP5,247.80
1 سال
PHP5,247.80
1 سال
PHP5,247.80
1 سال
.city
PHP1,194.38
1 سال
PHP1,194.38
1 سال
PHP1,194.38
1 سال
.cleaning
PHP2,595.95
1 سال
PHP2,595.95
1 سال
PHP2,595.95
1 سال
.cloud
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.com.br
PHP956.74
1 سال
PHP956.74
1 سال
PHP956.74
1 سال
.3rd level .br names
PHP956.74
1 سال
PHP956.74
1 سال
PHP956.74
1 سال
.zone
PHP1,614.01
1 سال
PHP1,614.01
1 سال
PHP1,614.01
1 سال
.za.com
PHP2,655.31
1 سال
PHP2,655.31
1 سال
PHP2,655.31
1 سال
.yoga
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
.xyz sale!
PHP150.00
1 سال
PHP150.00
1 سال
PHP150.00
1 سال
.xxx
PHP4,763.73
1 سال
PHP4,763.73
1 سال
PHP4,763.73
1 سال
.world
PHP1,797.24
1 سال
PHP1,797.24
1 سال
PHP1,797.24
1 سال
.works
PHP1,797.24
1 سال
PHP1,797.24
1 سال
PHP1,797.24
1 سال
.work
PHP900.00
1 سال
PHP900.00
1 سال
PHP900.00
1 سال
.win
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
.wiki
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
.wedding
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
.website
PHP1,393.36
1 سال
PHP1,393.36
1 سال
PHP1,393.36
1 سال
.webcam
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
.wang
PHP1,000.00
1 سال
PHP1,000.00
1 سال
PHP1,000.00
1 سال
.wales
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.voto
PHP3,500.00
1 سال
PHP3,500.00
1 سال
PHP3,500.00
1 سال
.vote
PHP3,500.00
1 سال
PHP3,500.00
1 سال
PHP3,500.00
1 سال
.vodka
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
.vip
PHP1,183.03
1 سال
PHP1,183.03
1 سال
PHP1,183.03
1 سال
.video
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.vet
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
PHP1,700.00
1 سال
.vegas
PHP2,926.28
1 سال
PHP2,926.28
1 سال
PHP2,926.28
1 سال
.vc
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
PHP1,800.00
1 سال
.uy.com
PHP2,700.00
1 سال
PHP2,700.00
1 سال
PHP2,700.00
1 سال
.us.com
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.uno
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.uk.com
PHP2,000.00
1 سال
PHP2,000.00
1 سال
PHP2,000.00
1 سال
.uk
PHP883.32
1 سال
PHP883.32
1 سال
PHP883.32
1 سال
.uk 3rd level
PHP883.32
1 سال
PHP883.32
1 سال
PHP883.32
1 سال
.today
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
PHP1,500.00
1 سال
.tube
PHP1,797.24
1 سال
PHP1,797.24
1 سال
PHP1,797.24
1 سال
.travel
PHP5,811.02
1 سال
PHP5,811.02
1 سال
PHP5,811.02
1 سال
.trading
PHP3,600.00
1 سال
PHP3,600.00
1 سال
PHP3,600.00
1 سال
.trade
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
PHP1,600.00
1 سال
.toys
PHP2,695.95
1 سال
PHP2,695.95
1 سال
PHP2,695.95
1 سال
.cn 3rd level
PHP800.00
1 سال
PHP800.00
1 سال
PHP800.00
1 سال
.cn
PHP800.00
1 سال
PHP800.00
1 سال
PHP800.00
1 سال
.cn.com
PHP2,300.00
1 سال
PHP2,300.00
1 سال
PHP2,300.00
1 سال
.co 3rd level

سال
N/A
N/A
.co
PHP1,637.00
1 سال
PHP1,637.00
1 سال
PHP1,637.00
1 سال
.store
PHP695.37
1 سال
PHP695.37
1 سال
PHP695.37
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains